• دانستنی های حقوقی مدیران در جهان متغیر و نابرابر امروزی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : 120,000تومان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی کسب و کار کد دوره r153698042
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره دانستنی های حقوقی مدیران هزینه ثبت نام 120,000تومان
  مدت دوره 0 روز
  تاریخ شروع 29 آبان 1399 تاریخ پایان 29 آبان 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 28 آبان 1399
  • دانستنی های حقوقی مدیران در جهان متغیر و نابرابر امروزی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • دکتر مسعود منشدی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید