• دوازدهم ریاضی-مشاوره-استادسرایی

پیش نمایش
 • هزینه ثبت نام : رایگان

  • مشخصات دوره

  دسته بندی تحصیلی کد دوره r570921684
  نوع دوره آموزش مجازی نوع برگزاری گروهی
  گواهی پایان دوره ندارد هزینه ثبت نام رایگان
  مدت دوره 159 روز
  تاریخ شروع 27 فروردین 1399 تاریخ پایان 31 شهریور 1399
  تاریخ امتحان - مهلت ثبت نام 31 شهریور 1399
  • دوازدهم ریاضی-مشاوره-استادسرایی
  • محل برگزاری

  • مدرسان

  • علی سرائی

  اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید