جدیدترین دوره ها

بیشترین امتیاز دوره ها

محبوب ترین دوره

دوره های رایگان

محتوای آموزشی

محل برگزاری

برگزار کنندگان دوره های آموزشی

جزیره زبان منوچهرزاده
وحید زندی فخر
مجید عبدلی
سعید محمدی
رضا شیرازی
محمد بنیادی قزوینی
پگاه قدیری
بوم ورک
مینو نوبهاری
مجید دوایی دهاقانی
احسان جوادی
مجتبی آریا راد
جزیره زبان منوچهرزاده
وحید زندی فخر
مجید عبدلی
سعید محمدی
رضا شیرازی
محمد بنیادی قزوینی
پگاه قدیری
بوم ورک
مینو نوبهاری
مجید دوایی دهاقانی
احسان جوادی
مجتبی آریا راد

مدرسان دوره های آموزشی

محمد بنیادی قزوینی
مرکز هوشمندسازی شهرداری منطقه دو
مسعود حسینی
محمد پیری
حسین رضایی
محمد  اعتماد
پریسا سلیمی
سید اکبر ابطحی
مجید عقلایی
امیر مسعود مغربی یامی
همراه سلیمی
 نادری فرید
محمد بنیادی قزوینی
مرکز هوشمندسازی شهرداری منطقه دو
مسعود حسینی
محمد پیری
حسین رضایی
محمد  اعتماد
پریسا سلیمی
سید اکبر ابطحی
مجید عقلایی
امیر مسعود مغربی یامی
همراه سلیمی
 نادری فرید

وبلاگ و اخبار

اپلیکیشن یکیتا | دانلود کنید